Walk For Green

Walk For Green:

In 2009, China surpassed US and became the largest automobile market in the world. The historical car sales reflected that more and more Chinese people prefer driving over walking. The China Environmental Protection Foundation worried about the phenomenon and wanted a dynamic public service campaign that would encourage people to walk and doing their bit for the environment. An interactive outdoor advertisement was created: “More Walking, Less Driving. Let’s Create a Greener Environment Together”.
Chief Creative Officer: Michael Dee
Creative Director: Jody Xiong
Art Director: Jody Xiong
Copywriter; Jason Jin
Illustrator: Jody Xiong
Executive Producer: George Ooi, Gemini Wong
Production Manager: James Chen
Photographer: Keno Zhao, King Zhang
Typographer: Jerry Cao, Super Zhang
Director: Qiu Bo
Planner: Jenny Liu
Video : http://www.youtube.com/watch?v=7ZTh7ljV5PE

Source: New York Festivals

ĐI BỘ VÌ MÀU XANH:

Trong năm 2009, Trung Quốc đã vượt Mỹ và trở thành thị trường ô tô lớn nhất thế giới. doanh số bán xe lịch sử, đã phản ánh rằng ngày càng nhiều người Trung Quốc thích lái xe hơn là đi bộ. Quỹ bảo vệ môi trường Trung Quốc lo lắng về hiện tượng này và muốn một chiến dịch dịch vụ cộng đồng năng động sẽ khuyến khích mọi người đi bộ và tạo sự ảnh hưởng của họ đến với môi trường. Một quảng cáo tương tác ngoài trời được tạo ra: “Đi bộ nhiều hơn, Lái xe ít đi. Cùng nhau tạo ra một mội trường xanh”.
Chief Creative Officer: Michael Dee
Creative Director: Jody Xiong
Art Director: Jody Xiong
Copywriter; Jason Jin
Illustrator: Jody Xiong
Executive Producer: George Ooi, Gemini Wong
Production Manager: James Chen
Photographer: Keno Zhao, King Zhang
Typographer: Jerry Cao, Super Zhang
Director: Qiu Bo
Planner: Jenny Liu
Video : http://www.youtube.com/watch?v=7ZTh7ljV5PE
Source: New York Festivals

https://www.kirmiziyilan.com/ teen ivana sugar is sweet as sugar.
X