PRO Việt Nam (Liên Minh Tái Chế Bao Bì Việt Nam)

https://provietnam.com.vn

Giới thiệu về PRO Việt Nam

PRO Việt Nam (Liên Minh Tái Chế Bao Bì Việt Nam) là một liên minh gồm các công ty FDI và Việt Nam hàng đầu có uy tín cao, kinh nghiệm đa dạng và đặc biệt là trách nhiệm chung đối với người tiêu dùng và môi trường Việt Nam từ các ngành hàng tiêu dùng và bao bì được sử dụng trong cuộc sống, với mục đích phối hợp cùng Chính phủ cải thiện quá trình tái chế bao bì bền vững hơn trong tương lai, qua đó, chung tay dựng xây, góp phần
vì một Việt Nam Xanh – Sạch – Đẹp.

 

Để hiện thực hóa khát vọng của mình, PRO Việt Nam hoạt động dựa trên bốn lĩnh vực chính:

  • Nâng cao nhận thức người tiêu dùng về tái chế và phân loại rác
  • Làm vững mạnh hệ sinh thái thu gom bao bì sẵn có
  • Thúc đẩy các chương trình tái chế của nhà máy xử lý và sản xuất bao bì
  • Hợp tác với Chính Phủ ủng hộ và phổ biến bộ nguyên tắc 3R (Reduce – Giảm thiểu, Reuse – Tái sử dụng và Recycle – Tái chế) trong bảo vệ môi trường, đặc biệt là Recycle – Tái chế, đem đến vòng đời thứ hai cho những bao bì đã qua sử dụng

Giá trị cốt lõi

Hợp tác: Các thành viên cùng hợp tác lập kế hoạch, thống nhất mục tiêu trên tinh thần cởi mở, không cạnh tranh, để quá trình thu gom tái chế phù hợp với các chương trình Chính phủ đề ra.

Tinh thần lãnh đạo chủ động: Sáng kiến, tự nguyện, chủ động làm tiên phong của ngành trong hoạt động thu gom, tái chế bao bì.

Cởi mở và công bằng: Duy trì một nền tảng tái chế bao bì mở, bình đẳng và toàn diện cho tất cả các bên liên quan tham gia đóng góp.

Chính trực: Cam kết thực hiện các hoạt động PRO trong khuôn khổ luật pháp và đạo đức kinh doanh của Việt Nam.

Đam mê: Truyền cảm hứng cho từng thành viên cũng như lan toả tới toàn bộ cộng đồng về hoạt động bảo vệ môi trường của PRO Việt Nam.

Tập trung vào kết quả: Đặt ra những mục tiêu thực tế, có thể đo lường được, mang giá trị đóng góp thiết thực tới môi trường và tới Việt Nam xanh – sạch – đẹp trong tương lai

https://provietnam.com.vn

https://www.kirmiziyilan.com/ teen ivana sugar is sweet as sugar.
X