HIROSHIMA

Education for Development - HIROSIMA Peace Memorial Museum

Director : Web Director : Kampei Baba / Film Director : Suguru TakeuchiFilm Producer : Hideaki HamataniPhotographer : Kenichi Muramatsu/Chinami UematsuCompany EnteringHAKUHODO Inc.

Source: ADFEST

Campaign : HIROSHIMA PEACE MEMORIAL MUSEUM
Non Nuclear Weapon 65th
Anniversary Campaign.
Challenge:
To pass on Japan’s nukes memories to the world in a new form.

IDEA:
Recreating Nukes Memories in form of Peace Shadows. Your shadow will stand to wish for a world without nuclear weapons. Work shop at Hiroshima Peace Memorial Museum.
Exhibition: Peace Shadows were exhibited where the victims were exposed.
Website: A place where those who share the same wish come together. This project is to make people feel a direct relationship with nuclear weapons
Result to date:

• Peace Shadow Project was invited to Hiroshima Modern Museum, Whitney Museum in New York, and Japan Media Arts Festival as an art piece.
• Media picked up our campaign as top news on national newspapers and NHK (national tv station) aired a documentary of the workshop as a memorial day special.
•Over 2000 people sent in Peace Shadows from over 130 countries through the website.This movement shall never end, until the world without nuclear weapons become a reality.

Title : Peace Shadow, Recreating The MemoryBrand : HIROSHIMA PEACE MEMORIAL MUSEUMType : CampaignAdvertiser : HIROSHIMA PEACE MEMORIAL MUSEUMAdvertising Agency : HAKUHODO Inc.
Executive Creative Director : Tatsuo Miyajima

Creative Director : Tsubasa OyagiCopywriter : Tsubasa OyagiArt Director : Rikako Nagashima/ Naonori YagoAgency Producer : Shoko Akutagawa/ Erika AbikoPlanner : Interactive Planer:Seiichi OokuraFilm Production Company : Bascule Inc./ Tyo Inc.

BẢO TÀNG TƯỞNG NIỆM HÒA BÌNH HIROSHIMA
Kỷ niệm lần thứ 65
Kêu gọi một thế giới phi hạt nhân theo một hình thức mới.
Ý tưởng:
Tái hiện lại ký ức thảm hoạ bom hạt nhân tại Nhật Bản ở dạng bóng đen của hòa bình. Bóng của bạn sẽ vươn đứng để mong muốn cho một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Hội thảo tại Bảo tàng tưởng niệm Hòa bình Hiroshima.
Triển lãm:
Dự án Bóng đen hòa bình đã được trưng bày nơi nạn nhân bị giết hại bởi vũ khí hạt nhân. Trang web: Nơi mà những người quan tâm chia sẻ gặp nhau và thể hiện quan điểm của mình nhắc nhở đồng loại về về thảm hoạ đã xãy ra.

Kết quả đến nay:

• Dự án Bóng đen hòa bình đã được mời đến triển lãm tại bảo tàng hiện đại Hiroshima, bảo tàng Whitney tại New York, và Media Arts Festival Nhật Bản như một hoạt động nghệ thuật quan trọng.
• Phương tiện truyền thông đã đưa tin trên hàng loạt báo và tạp chí lớn và NHK (đài truyền hình quốc gia) có phóng sự chuyên đề trong ngày ra mắt dự án.
• Trên 2000 người gửi thông diệp trong chiến dịch Bóng tối hòa bình từ hơn 130 quốc gia thông qua trang web. Phong trào này sẽ tiếp tục hành trình cho đến khi thế giới không có vũ khí hạt nhân trở thành hiện thực.

Title : Peace Shadow, Recreating The MemoryBrand : HIROSHIMA PEACE MEMORIAL MUSEUMType : CampaignAdvertiser : HIROSHIMA PEACE MEMORIAL MUSEUMAdvertising Agency : HAKUHODO Inc.

Executive Creative Director : Tatsuo Miyajima

Creative Director : Tsubasa OyagiCopywriter : Tsubasa OyagiArt Director : Rikako Nagashima/ Naonori YagoAgency Producer : Shoko Akutagawa/ Erika AbikoPlanner : Interactive Planer:Seiichi OokuraFilm Production Company : Bascule Inc./ Tyo Inc.

Director : Web Director : Kampei Baba / Film Director : Suguru TakeuchiFilm
Producer : Hideaki HamataniPhotographer : Kenichi Muramatsu/Chinami UematsuCompany EnteringHAKUHODO Inc.

Video : http://www.youtube.com/watch?v=nZKXbwx7zNM
Source: ADFEST

HIROSIMA Peace Memorial Museum. Exhibitions